Polityka prywatności oraz Polityka Plików Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do danych osobowych Użytkownika, oraz informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez „Amplifica” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 38/43.

Zachowanie poufności danych jest dla „AMPLIFICA” sp. z o.o. niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę „AMPLIFICA” sp. z o.o., która jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 • „AMPLIFICA” sp. z o.o. (dalej także jako „Amplifica”)
 • ul. Wierzbowa 38/43,
 • 90 – 245 Łódź
 • tel: +48 503 325 522
 • e-mail: info@amplifica.pl
 • www.amplifica.pl

Gdzie Państwa dane są przechowywane?

Posiadane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane są dostępne w firmie „Amplifica”, a także mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na jej rzecz usługi wspierające działalność, w tym usługi informatyczne, księgowe, prawne, audytorskie, czy pocztowe. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko i wyłącznie do świadczenia Państwu naszych usług. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).    

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi, którą Państwo zamówiliście lub zamierzacie zamówić. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c), a także zgodnie z treścią RODO co oznacza, że przetwarzanie takie jest niezbędne do:

 1. wykonania umowy, której stronami jesteście Państwo i „Amplifica” (np. realizacji złożonego zamówienia) lub
 2. podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, o jakiej mowa w lit. a),
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na „Amplifica” (np. wystawienie faktury w związku ze sprzedażą).

W przypadku danych osobowych wykorzystywanych do celów marketingowych (np. otrzymywania Newslettera) musimy mieć Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a).

Jak zbieramy Państwa dane osobowe?

Państwa dane są zbierane:

 1. automatycznie – dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są automatycznie zbierane, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.,
 2. gdy Państwo kontaktujecie się z nami – gdy kontaktujecie się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. i przekazujecie nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Jeżeli zapisaliście się Państwo na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu jego wysyłki. Zostaniecie zapytani, czy chcecie otrzymywać Newsletter podczas rejestracji. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Przede wszystkim jednak dane osobowe zbierane są w celu realizacji świadczonych przez nas usług, które Państwo zamawiacie lub zamierzacie zamówić. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

Jakie macie Państwo prawa?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili macie Państwo prawo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktujcie się z AMPLIFICA.

Prawo do przenoszenia:

Gdy AMPLIFICA przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Macie Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych kontaktując się z AMPLIFICA.

Prawo do usunięcia danych:

   Macie Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez AMPLIFICA, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • macie Państwo niezakończone postępowanie z AMPLIFICA,
 • macie Państwo otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane tylko częściowo,
 • macie Państwo nieuregulowany dług wobec AMPLIFICA, niezależnie od metody płatności,
 • Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat,
 • dokonaliście Państwo zakupów jakichkolwiek usług, wtedy zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu AMPLIFICA: 

Macie Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych. AMPLIFICA zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia:

Macie Państwo prawo zażądać, aby AMPLIFICA ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • jeśli kwestionujecie prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • jeśli Amplifica nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu lub Amplifica do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • jeśli wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jak możecie Państwo korzystać ze swoich praw?

Wyznaczyliśmy osoby, które będą odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. W celu nawiązania kontaktu, napisz na adres info@amplifica.pl.

Czy musicie Państwo podać swoje dane?

Podanie nam Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobicie nie będziecie mogli korzystać z naszych usług, bądź je zamawiać.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez AMPLIFICA polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzali Państwa dane do czasu realizacji usługi, a także po jej realizacji przez okres pozwalających AMPLIFICA na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług, do czasu ich przedawnienia, oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?

Jeżeli skorzystaliście Państwo z naszych usług, możecie otrzymać od nas e-maile dotyczące Państwa zamówień i ich realizacji. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Państwa zamówień i ich realizacji.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Komunikacja między Państwa komputerem, a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest niezaszyfrowana. Natomiast nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważacie Państwo, że AMPLIFICA przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, możecie się z nami skontaktować. Macie też Państwo prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uaktualnienia naszych zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych.

Pliki Cookies

Pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik przekaże Administratorowi informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej Administrator zostanie przez Użytkownika do tego upoważniony lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na Administratorze z mocy obowiązującego prawa.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza „Amplifica” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-245), ul. Wierzbowa 38/43, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000666289, NIP: 7252185534, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie chlebodawcy.pl.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie;
 3. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika;
 4. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Serwisu i Administratora na innych stronach internetowych;
 5. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.